Zmiana strony "portal"

Założony przez loozak15.

Kilka szczegółów o moim forum i stylu, z którym mam problem:
nazwa stylu: orange13
wersja skryptu MyBB:1.4.12
adres forum:www.kurczak-rp.xaa.pl
opis problemu:

Witam kumpel poprosił mnie żebym zrobił coś w stylu "portalu" ale żeby zamiast wyświetlania się ostatniego posta to ma się wyświetlać to co dam w kodzie.. czyli jakiś napis.. chyba wiecie o co mi chodzi.. siedziałem ze 2 godziny i nie mogę usunąć tego kawałka kodu który odpowiada za przenoszenie się postu z ogłoszeń na portal.. jakbyście mogli mi pomóc to byłbym wdzięczny.. proszę jeszcze zaznaczyć w kodzie gdzie mam wpisać tą moją zawartość.. bo znowu będe siedział i rozkminiał ;p pozdro..

Podaje kod portalu:
Kod:
<?php
/**
* MyBB 1.4
* Copyright © 2008 MyBB Group, All Rights Reserved
*
* Website: http://www.mybboard.net
* License: http://www.mybboard.net/about/license
*
* $Id: portal.php 4814 2010-03-17 10:36:31Z Huji $
*/

define("IN_MYBB", 1);
define("IN_PORTAL", 1);
define('THIS_SCRIPT', 'portal.php');

// set the path to your forums directory here (without trailing slash)
$forumdir = "./";

// end editing

$change_dir = "./";

if([email protected]($forumdir) && !empty($forumdir))
{
    if(@is_dir($forumdir))
    {
        $change_dir = $forumdir;
    }
    else
    {
        die("\$forumdir is invalid!");
    }
}

$templatelist = "portal_welcome,portal_welcome_membertext,portal_stats,portal_search,portal_whosonline_memberbit,portal_whosonline,portal_latestthreads_thread_lastpost,portal_latestthreads_thread,portal_latestthreads,portal_announcement_numcomments_no,portal_announcement,portal_announcement_numcomments,portal_pms,portal";

require_once $change_dir."/global.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_post.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_user.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;

// Load global language phrases
$lang->load("portal");

// Fetch the current URL
$portal_url = get_current_location();

add_breadcrumb($lang->nav_portal, "portal.php");

// This allows users to login if the portal is stored offsite or in a different directory
if($mybb->input['action'] == "do_login" && $mybb->request_method == "post")
{
    $plugins->run_hooks("portal_do_login_start");

    // Checks to make sure the user can login; they haven't had too many tries at logging in.
    // Is a fatal call if user has had too many tries
    $logins = login_attempt_check();
    $login_text = '';

    if(!username_exists($mybb->input['username']))
    {
        error($lang->error_invalidpworusername.$login_text);
    }
    $user = validate_password_from_username($mybb->input['username'], $mybb->input['password']);
    if(!$user['uid'])
    {
        my_setcookie('loginattempts', $logins + 1);
        $db->write_query("UPDATE ".TABLE_PREFIX."users SET loginattempts=loginattempts+1 WHERE username = '".$db->escape_string($mybb->input['username'])."'");
        if($mybb->settings['failedlogintext'] == 1)
        {
            $login_text = $lang->sprintf($lang->failed_login_again, $mybb->settings['failedlogincount'] - $logins);
        }
        error($lang->error_invalidpassword.$login_text);
    }

    my_setcookie('loginattempts', 1);
    $db->delete_query("sessions", "ip='".$db->escape_string($session->ipaddress)."' AND sid != '".$session->sid."'");
    $newsession = array(
        "uid" => $user['uid'],
    );
    $db->update_query("sessions", $newsession, "sid='".$session->sid."'");
    
    $db->update_query("users", array("loginattempts" => 1), "uid='{$mybb->user['uid']}'");

    // Temporarily set the cookie remember option for the login cookies
    $mybb->user['remember'] = $user['remember'];

    my_setcookie("mybbuser", $user['uid']."_".$user['loginkey'], null, true);
    my_setcookie("sid", $session->sid, -1, true);

    if(function_exists("loggedIn"))
    {
        loggedIn($user['uid']);
    }

    $plugins->run_hooks("portal_do_login_end");

    redirect("portal.php", $lang->redirect_loggedin);
}

$plugins->run_hooks("portal_start");


// get forums user cannot view
$unviewable = get_unviewable_forums(true);
if($unviewable)
{
    $unviewwhere = " AND fid NOT IN ($unviewable)";
}
// If user is known, welcome them
if($mybb->settings['portal_showwelcome'] != 0)
{
    if($mybb->user['uid'] != 0)
    {
        // Get number of new posts, threads, announcements
        $query = $db->simple_select("posts", "COUNT(pid) AS newposts", "visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' $unviewwhere");
        $newposts = $db->fetch_field($query, "newposts");
        if($newposts)
        { // if there aren't any new posts, there is no point in wasting two more queries
            $query = $db->simple_select("threads", "COUNT(tid) AS newthreads", "visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' $unviewwhere");
            $newthreads = $db->fetch_field($query, "newthreads");
            $query = $db->simple_select("threads", "COUNT(tid) AS newann", "visible=1 AND dateline>'".$mybb->user['lastvisit']."' AND fid IN (".$mybb->settings['portal_announcementsfid'].") $unviewwhere");
            $newann = $db->fetch_field($query, "newann");
            if(!$newthreads)
            {
                $newthreads = 0;
            }
            if(!$newann)
            {
                $newann = 0;
            }
        }
        else
        {
            $newposts = 0;
            $newthreads = 0;
            $newann = 0;
        }

        // Make the text
        if($newann == 1)
        {
            $lang->new_announcements = $lang->new_announcement;
        }
        else
        {
            $lang->new_announcements = $lang->sprintf($lang->new_announcements, $newann);
        }
        if($newthreads == 1)
        {
            $lang->new_threads = $lang->new_thread;
        }
        else
        {
            $lang->new_threads = $lang->sprintf($lang->new_threads, $newthreads);
        }
        if($newposts == 1)
        {
            $lang->new_posts = $lang->new_post;
        }
        else
        {
            $lang->new_posts = $lang->sprintf($lang->new_posts, $newposts);
        }
        eval("\$welcometext = \"".$templates->get("portal_welcome_membertext")."\";");

    }
    else
    {
        $lang->guest_welcome_registration = $lang->sprintf($lang->guest_welcome_registration, $mybb->settings['bburl'] . '/member.php?action=register');
        $mybb->user['username'] = $lang->guest;
        eval("\$welcometext = \"".$templates->get("portal_welcome_guesttext")."\";");
    }
    $lang->welcome = $lang->sprintf($lang->welcome, $mybb->user['username']);
    eval("\$welcome = \"".$templates->get("portal_welcome")."\";");
    if($mybb->user['uid'] == 0)
    {
        $mybb->user['username'] = "";
    }
}
// Private messages box
if($mybb->settings['portal_showpms'] != 0)
{
    if($mybb->user['uid'] != 0 && $mybb->user['receivepms'] != 0 && $mybb->usergroup['canusepms'] != 0 && $mybb->settings['enablepms'] != 0)
    {
        switch($db->type)
        {
            case "sqlite2":
            case "sqlite3":
            case "pgsql":
                $query = $db->simple_select("privatemessages", "COUNT(*) AS pms_total", "uid='".$mybb->user['uid']."'");
                $messages['pms_total'] = $db->fetch_field($query, "pms_total");
                
                $query = $db->simple_select("privatemessages", "COUNT(*) AS pms_unread", "uid='".$mybb->user['uid']."' AND CASE WHEN status = '0' AND folder = '0' THEN TRUE ELSE FALSE END");
                $messages['pms_unread'] = $db->fetch_field($query, "pms_unread");
                break;
            default:
                $query = $db->simple_select("privatemessages", "COUNT(*) AS pms_total, SUM(IF(status='0' AND folder='1','1','0')) AS pms_unread", "uid='".$mybb->user['uid']."'");
                $messages = $db->fetch_array($query);
        }
        
        // the SUM() thing returns "" instead of 0
        if($messages['pms_unread'] == "")
        {
            $messages['pms_unread'] = 0;
        }
        $lang->pms_received_new = $lang->sprintf($lang->pms_received_new, $mybb->user['username'], $messages['pms_unread']);
        eval("\$pms = \"".$templates->get("portal_pms")."\";");
    }
}
// Get Forum Statistics
if($mybb->settings['portal_showstats'] != 0)
{
    $stats = $cache->read("stats");
    $stats['numthreads'] = my_number_format($stats['numthreads']);
    $stats['numposts'] = my_number_format($stats['numposts']);
    $stats['numusers'] = my_number_format($stats['numusers']);
    if(!$stats['lastusername'])
    {
        $newestmember = "<strong>" . $lang->no_one . "</strong>";
    }
    else
    {
        $newestmember = build_profile_link($stats['lastusername'], $stats['lastuid']);
    }
    eval("\$stats = \"".$templates->get("portal_stats")."\";");
}

// Search box
if($mybb->settings['portal_showsearch'] != 0)
{
    eval("\$search = \"".$templates->get("portal_search")."\";");
}

// Get the online users
if($mybb->settings['portal_showwol'] != 0)
{
    $timesearch = TIME_NOW - $mybb->settings['wolcutoff'];
    $comma = '';
    $guestcount = 0;
    $membercount = 0;
    $onlinemembers = '';
    $query = $db->query("
        SELECT s.sid, s.ip, s.uid, s.time, s.location, u.username, u.invisible, u.usergroup, u.displaygroup
        FROM ".TABLE_PREFIX."sessions s
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)
        WHERE s.time>'$timesearch'
        ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
    ");
    while($user = $db->fetch_array($query))
    {
    
        // Create a key to test if this user is a search bot.
        $botkey = my_strtolower(str_replace("bot=", '', $user['sid']));
        
        if($user['uid'] == "0")
        {
            ++$guestcount;
        }
        elseif(my_strpos($user['sid'], "bot=") !== false && $session->bots[$botkey])
        {
            // The user is a search bot.
            $onlinemembers .= $comma.format_name($session->bots[$botkey], $session->botgroup);
            $comma = ", ";
            ++$botcount;
        }
        else
        {
            if($doneusers[$user['uid']] < $user['time'] || !$doneusers[$user['uid']])
            {
                ++$membercount;
                
                $doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
                
                // If the user is logged in anonymously, update the count for that.
                if($user['invisible'] == 1)
                {
                    ++$anoncount;
                }
                
                if($user['invisible'] == 1)
                {
                    $invisiblemark = "*";
                }
                else
                {
                    $invisiblemark = '';
                }
                
                if(($user['invisible'] == 1 && ($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1 || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])) || $user['invisible'] != 1)
                {
                    $user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
                    $user['profilelink'] = get_profile_link($user['uid']);
                    eval("\$onlinemembers .= \"".$templates->get("portal_whosonline_memberbit", 1, 0)."\";");
                    $comma = ", ";
                }
            }
        }
    }
    
    $onlinecount = $membercount + $guestcount + $botcount;
    
    // If we can see invisible users add them to the count
    if($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1)
    {
        $onlinecount += $anoncount;
    }
    
    // If we can't see invisible users but the user is an invisible user incriment the count by one
    if($mybb->usergroup['canviewwolinvis'] != 1 && $mybb->user['invisible'] == 1)
    {
        ++$onlinecount;
    }

    // Most users online
    $mostonline = $cache->read("mostonline");
    if($onlinecount > $mostonline['numusers'])
    {
        $time = TIME_NOW;
        $mostonline['numusers'] = $onlinecount;
        $mostonline['time'] = $time;
        $cache->update("mostonline", $mostonline);
    }
    $recordcount = $mostonline['numusers'];
    $recorddate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $mostonline['time']);
    $recordtime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $mostonline['time']);

    if($onlinecount == 1)
    {
      $lang->online_users = $lang->online_user;
    }
    else
    {
      $lang->online_users = $lang->sprintf($lang->online_users, $onlinecount);
    }
    $lang->online_counts = $lang->sprintf($lang->online_counts, $membercount, $guestcount);
    eval("\$whosonline = \"".$templates->get("portal_whosonline")."\";");
}

// Latest forum discussions
if($mybb->settings['portal_showdiscussions'] != 0 && $mybb->settings['portal_showdiscussionsnum'])
{
    $altbg = alt_trow();
    $threadlist = '';
    $query = $db->query("
        SELECT t.*, u.username
        FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=t.uid)
        WHERE 1=1 $unviewwhere AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
        ORDER BY t.lastpost DESC
        LIMIT 0, ".$mybb->settings['portal_showdiscussionsnum']
    );
    while($thread = $db->fetch_array($query))
    {
        $lastpostdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $thread['lastpost']);
        $lastposttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $thread['lastpost']);
        // Don't link to guest's profiles (they have no profile).
        if($thread['lastposteruid'] == 0)
        {
            $lastposterlink = $thread['lastposter'];
        }
        else
        {
            $lastposterlink = build_profile_link($thread['lastposter'], $thread['lastposteruid']);
        }
        if(my_strlen($thread['subject']) > 25)
        {
            $thread['subject'] = my_substr($thread['subject'], 0, 25) . "...";
        }
        $thread['subject'] = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($thread['subject']));
        $thread['threadlink'] = get_thread_link($thread['tid']);
        eval("\$threadlist .= \"".$templates->get("portal_latestthreads_thread")."\";");
        $altbg = alt_trow();
    }
    if($threadlist)
    {
        // Show the table only if there are threads
        eval("\$latestthreads = \"".$templates->get("portal_latestthreads")."\";");
    }
}

// Get latest news announcements
// First validate announcement fids:
$announcementsfids = explode(',', $mybb->settings['portal_announcementsfid']);
if(is_array($announcementsfids))
{
    foreach($announcementsfids as $fid)
    {
        $fid_array[] = intval($fid);
    }
    $announcementsfids = implode(',', $fid_array);
}
// And get them!
$query = $db->simple_select("forums", "*", "fid IN (".$announcementsfids.")");
while($forumrow = $db->fetch_array($query))
{
    $forum[$forumrow['fid']] = $forumrow;
}

$pids = '';
$tids = '';
$comma = '';
$query = $db->query("
    SELECT p.pid, p.message, p.tid, p.smilieoff
    FROM ".TABLE_PREFIX."posts p
    LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."threads t ON (t.tid=p.tid)
    WHERE t.fid IN (".$announcementsfids.") AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' AND t.firstpost=p.pid
    ORDER BY t.dateline DESC
    LIMIT 0, ".$mybb->settings['portal_numannouncements']
);
while($getid = $db->fetch_array($query))
{
    $pids .= ",'{$getid['pid']}'";
    $tids .= ",'{$getid['tid']}'";
    $posts[$getid['tid']] = $getid;
}
$pids = "pid IN(0{$pids})";
// Now lets fetch all of the attachments for these posts
$query = $db->simple_select("attachments", "*", $pids);
while($attachment = $db->fetch_array($query))
{
    $attachcache[$attachment['pid']][$attachment['aid']] = $attachment;
}

if(is_array($forum))
{
    foreach($forum as $fid => $forumrow)
    {
        $forumpermissions[$fid] = forum_permissions($fid);
    }
}

$icon_cache = $cache->read("posticons");

$announcements = '';
$query = $db->query("
    SELECT t.*, t.username AS threadusername, u.username, u.avatar, u.avatardimensions
    FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
    LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid = t.uid)
    WHERE t.fid IN (".$announcementsfids.") AND t.tid IN (0{$tids}) AND t.visible='1' AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
    ORDER BY t.dateline DESC
    LIMIT 0, ".$mybb->settings['portal_numannouncements']
);
while($announcement = $db->fetch_array($query))
{
    $announcement['message'] = $posts[$announcement['tid']]['message'];
    $announcement['pid'] = $posts[$announcement['tid']]['pid'];
    $announcement['smilieoff'] = $posts[$announcement['tid']]['smilieoff'];
    $announcement['threadlink'] = get_thread_link($announcement['tid']);
    
    if($announcement['uid'] == 0)
    {
        $profilelink = htmlspecialchars_uni($announcement['threadusername']);
    }
    else
    {
        $profilelink = build_profile_link($announcement['username'], $announcement['uid']);
    }
    
    if(!$announcement['username'])
    {
        $announcement['username'] = $announcement['threadusername'];
    }
    $announcement['subject'] = htmlspecialchars_uni($parser->parse_badwords($announcement['subject']));
    if($announcement['icon'] > 0 && $icon_cache[$announcement['icon']])
    {
        $icon = $icon_cache[$announcement['icon']];
        $icon = "<img src=\"{$icon['path']}\" alt=\"{$icon['name']}\" />";
    }
    else
    {
        $icon = "&nbsp;";
    }
    if($announcement['avatar'] != '')
    {
        $avatar_dimensions = explode("|", $announcement['avatardimensions']);
        if($avatar_dimensions[0] && $avatar_dimensions[1])
        {
            $avatar_width_height = "width=\"{$avatar_dimensions[0]}\" height=\"{$avatar_dimensions[1]}\"";
        }
        if (!stristr($announcement['avatar'], 'http://'))
        {
            $announcement['avatar'] = $mybb->settings['bburl'] . '/' . $announcement['avatar'];
        }        
        $avatar = "<td class=\"trow1\" width=\"1\" align=\"center\" valign=\"top\"><img src=\"{$announcement['avatar']}\" alt=\"\" {$avatar_width_height} /></td>";
    }
    else
    {
        $avatar = '';
    }
    $anndate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $announcement['dateline']);
    $anntime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $announcement['dateline']);

    if($announcement['replies'])
    {
        eval("\$numcomments = \"".$templates->get("portal_announcement_numcomments")."\";");
    }
    else
    {
        eval("\$numcomments = \"".$templates->get("portal_announcement_numcomments_no")."\";");
        $lastcomment = '';
    }
    
    $plugins->run_hooks("portal_announcement");

    $parser_options = array(
        "allow_html" => $forum[$announcement['fid']]['allowhtml'],
        "allow_mycode" => $forum[$announcement['fid']]['allowmycode'],
        "allow_smilies" => $forum[$announcement['fid']]['allowsmilies'],
        "allow_imgcode" => $forum[$announcement['fid']]['allowimgcode'],
        "filter_badwords" => 1
    );
    if($announcement['smilieoff'] == 1)
    {
        $parser_options['allow_smilies'] = 0;
    }

    $message = $parser->parse_message($announcement['message'], $parser_options);
    
    if(is_array($attachcache[$announcement['pid']]))
    { // This post has 1 or more attachments
        $validationcount = 0;
        $id = $announcement['pid'];
        foreach($attachcache[$id] as $aid => $attachment)
        {
            if($attachment['visible'])
            { // There is an attachment thats visible!
                $attachment['filename'] = htmlspecialchars_uni($attachment['filename']);
                $attachment['filesize'] = get_friendly_size($attachment['filesize']);
                $ext = get_extension($attachment['filename']);
                if($ext == "jpeg" || $ext == "gif" || $ext == "bmp" || $ext == "png" || $ext == "jpg")
                {
                    $isimage = true;
                }
                else
                {
                    $isimage = false;
                }
                $attachment['icon'] = get_attachment_icon($ext);
                // Support for [attachment=id] code
                if(stripos($message, "[attachment=".$attachment['aid']."]") !== false)
                {
                    if($attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != '')
                    { // We have a thumbnail to show (and its not the "SMALL" enough image
                        eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
                    }
                    elseif($attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions[$announcement['fid']]['candlattachments'] == 1)
                    {
                        // Image is small enough to show - no thumbnail
                        eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
                    }
                    else
                    {
                        // Show standard link to attachment
                        eval("\$attbit = \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
                    }
                    $message = preg_replace("#\[attachment=".$attachment['aid']."]#si", $attbit, $message);
                }
                else
                {
                    if($attachment['thumbnail'] != "SMALL" && $attachment['thumbnail'] != '')
                    { // We have a thumbnail to show
                        eval("\$post['thumblist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails_thumbnail")."\";");
                        if($tcount == 5)
                        {
                            $thumblist .= "<br />";
                            $tcount = 0;
                        }
                        ++$tcount;
                    }
                    elseif($attachment['thumbnail'] == "SMALL" && $forumpermissions[$announcement['fid']]['candlattachments'] == 1)
                    {
                        // Image is small enough to show - no thumbnail
                        eval("\$post['imagelist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_images_image")."\";");
                    }
                    else
                    {
                        eval("\$post['attachmentlist'] .= \"".$templates->get("postbit_attachments_attachment")."\";");
                    }
                }
            }
            else
            {
                $validationcount++;
            }
        }
        if($post['thumblist'])
        {
            eval("\$post['attachedthumbs'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_thumbnails")."\";");
        }
        if($post['imagelist'])
        {
            eval("\$post['attachedimages'] = \"".$templates->get("postbit_attachments_images")."\";");
        }
        if($post['attachmentlist'] || $post['thumblist'] || $post['imagelist'])
        {
            eval("\$post['attachments'] = \"".$templates->get("postbit_attachments")."\";");
        }
    }

    eval("\$announcements .= \"".$templates->get("portal_announcement")."\";");
    unset($post);
}
eval("\$portal = \"".$templates->get("portal")."\";");

$plugins->run_hooks("portal_end");

output_page($portal);

?>
TaniDedyk.pl
acp » style i szablony » Paczki szablonów » twoj styl » Portal - Szablony » portal
zamiast "{$announcements}" wstaw swoje okienko.
np.


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="tborder">
<tr>
<td class="thead"><strong>naywa okna</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" align="center">
tresc ktora ma sie znajdowac w tym oknie.
</td>
</tr>
</table>
<br />


ale chodzi mi o to żeby był i portal.. i nowa zakładka załóżmy "admins". I jak zrobić żeby ta zakładka "admins" miała to samo co portal oprócz kopiowania tego co jest w ogłoszeniach..
skasuj wszystkie odnosniki do "announcements" z kodu.
TO samo w sęsie że ten sam panel.. ale zawartość inna ;p.. albo ja nie zrozumiałem ostatniej wypowiedzi albo ty mnie źle zrozumiałes

Chodzi mi o to żeby portal został tak jak jest.. i żeby dodać nową zakładkę z tym samym panelem.. ale z innym wypełnieniem.. czyli inna treść ogłoszenia tak jakby

Chcę mieć coś takiego jak jest do portalu: Portal - Szablony tylko zamiast tego niech będzie Admin - Szablony i tam bym ustawiał sobie zawartość strony


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości