Kolejny konflikt

Założony przez Fyeem.

Znowu ten kod jest nie kompatybilny z odświeżaniem czatu...

// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
die("Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}


$plugins->add_hook('index_start', 'kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
return array( // Zwraca
"name" => "Kontakt w panelu bocznym", // Tytuł pluginu w kodzie
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego.", // Opis pluginu w kodzie
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html", // Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"author" => "Fyeem", // Autor: Fyeem
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html", // Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
"version" => "3.0", // Wersja pluginu
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
); // Zamyka zwracanie
} // Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
global $db, $mybb; // Używanie bazy danych i mybb

$insert_array22 = array(
   'title' => 'kontaktwpanelu',
   'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tbody><tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
{$kontaktwpanelurow}
</tbody></table>'),
   'sid' => '-1',
   'version' => '',
   'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array22);
$insert_array33 = array(
   'title' => 'kontaktwpanelurow',
   'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span>
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam}
{$skype}
<div class="gg"><a href="gg:{$Admin[1]}">
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td>
</tr>'),
   'sid' => '-1',
   'version' => '',
   'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates', $insert_array33);

// Zakładka Konfiguracja w ACP
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca
"gid"               => NULL, // Takie cuś
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category", // Nazwa w kodzie
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym", // Tytuł pluginu
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.", // Opis pluginu
"disporder"         => "50", // Kolejność pluginu
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
); //Zamyka zwracanie

$db->insert_query("settinggroups", $kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
$gid = $db->insert_id();


// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
$option_1 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "kontaktwpanelu_enabled", // Nazwa w kodzie pola pierwszego
       "title"             => "Plugin włączony/wyłączony", // Nazwa pierwszego pola
       "description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>", // Opis pierwszego pola
       "optionscode"       => "yesno", // Opcja wyboru tak/nie
       "value"             => "yes", // Wartość domyślna: tak
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "1", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu
$option_2 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "nazwa_kontaktu", // Nazwa w kodzie pola drugiego
       "title"             => "Nazwa panelu kontaktu", // Nazwa drugiego pola
       "description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.", // Opis drugiego pola
       "optionscode"       => "text", // Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
       "value"             => 'Kontakt', // Wartość domyślna: Kontakt
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "2", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
$option_3 = array( // Zwraca
       "sid"               => NULL, // Takie cuś
       "name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow", // Nazwa w kodzie trzeciego pola
       "title"             => "ID użytkownika i numer GG", // Nazwa trzeciego pola
       "description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>", // Opis trzeciego pola
       "optionscode"       => "textarea", // Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
       "value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG', // Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG
"isdefault"         => "yes", // Włączone domyślnie: tak
       "disporder"         => "3", // Kolejność pola w ustawieniu pluginu
       "gid"               => intval($gid) // Takie inne cuś
); // Zamyka zwracanie
$db->insert_query("settings", $option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
rebuild_settings();
 

} // Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
global $db, $mybb; // Używanie bazy danych i mybb
/*$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");*/
$db->delete_query("templates", "title = 'hello_world_template'");

$db->delete_query('settinggroups', 'name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
$db->delete_query('settings', 'name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki
rebuild_settings();
require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"; // Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
find_replace_templatesets('index', '#(\n?){\$kontaktwpanelu}#', '', 0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu}

} // Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
global $mybb, $kontaktwpanelu, $templates; // Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu

if($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
$DaneAdminow = explode(",", $mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']);
foreach($DaneAdminow as $DaneAdmina) {
$Admin = explode(" ", $DaneAdmina);

$user = get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu
$steam = NULL;
$skype = NULL;
if(!empty($Admin[2])){
$steam = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
}
if(!empty($Admin[3])){
$skype = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";
}
 
//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
// <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>'; // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część   eval("\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");


} // Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka
eval("\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
} // Zamknięcie { w 97
} // Zamknięcie { w 100


?>

TaniDedyk.pl

<?php

if (!defined("IN_MYBB"))
{
die("Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}

$plugins->add_hook('index_start', 'kontaktwpanelu');

function kontaktwpanelu_info() {
return array(
"name" => "Kontakt w panelu bocznym",
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego.",
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html",
"author" => "Fyeem",
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html",
"version" => "3.0",
"compatibility" => "18*"
);
}

function kontaktwpanelu_activate() {
global $db, $mybb;

$insert_array22 = array(
'title' => 'kontaktwpanelu',
'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder">
<tbody>
<tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
{$kontaktwpanelurow}
</tbody>
</table>'),
'sid' => '-1',
'version' => '',
'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array22);

$insert_array33 = array(
'title' => 'kontaktwpanelurow',
'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center>
<span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span>
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam} {$skype}
<div class="gg">
<a href="gg:{$Admin[1]}">
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;" />
</a>
</div><br />
</center></td> </tr>'),
'sid' => '-1',
'version' => '',
'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates', $insert_array33);

$kontaktwpanelu_group_settings = array(
"gid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_option_category",
"title" => "Kontakt w panelu bocznym",
"description" => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.",
"disporder" => "50",
"isdefault" => "yes"
);
$db->insert_query("settinggroups", $kontaktwpanelu_group_settings);

$gid = $db->insert_id();
$option_1 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_enabled",
"title" => "Plugin włączony/wyłączony",
"description" => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>",
"optionscode" => "yesno",
"value" => "yes",
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "1",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_1);


$option_2 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "nazwa_kontaktu",
"title" => "Nazwa panelu kontaktu",
"description" => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.",
"optionscode" => "text",
"value" => 'Kontakt',
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "2",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_2);

$option_3 = array(
"sid" => NULL,
"name" => "kontaktwpanelu_daneadminow",
"title" => "ID użytkownika i numer GG",
"description" => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>",
"optionscode" => "textarea",
"value" => 'ID_użytkownika Numer_GG',
"isdefault" => "yes",
"disporder" => "3",
"gid" => intval($gid)
);
$db->insert_query("settings", $option_3);
rebuild_settings();
}


function kontaktwpanelu_deactivate() {
global $db, $mybb;
$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");
$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelurow'");

$db->delete_query('settinggroups', 'name = "kontaktwpanelu_option_category"');
$db->delete_query('settings', 'name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")');
rebuild_settings();

require MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
find_replace_templatesets('index', '#(\n?){\$kontaktwpanelu}#', '', 0);
}

function kontaktwpanelu() {
global $mybb, $kontaktwpanelu, $templates;

if ($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) {
$DaneAdminow = explode(",", $mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']);
foreach ($DaneAdminow as $DaneAdmina) {
$Admin = explode(" ", $DaneAdmina);
$user = get_user($Admin[0]);
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
$steam = NULL;
$skype = NULL;
if (!empty($Admin[2])) $steam = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
if (!empty($Admin[3])) $skype = "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";

eval("\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");
}

eval("\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
}
}
?>


Utrzymuj porządek w kodzie, nie musisz każdej linijki komentować bo aż źle się czyta. Sprawdzaj na domyślnym szablonie..
Pomoc poza forum - odpłatna.
To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?
(20.10.2016, 17:24)Fyeem napisał(a): To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?

Tak to jest to samo tylko w estetycznej wersji. Wracam do pytania... sprawdzasz na domyślnym stylu?
Pomoc poza forum - odpłatna.
Sprawdzałem, to samo.
Sam byt na ftp tego pliku powoduje konflikt...
Co się z tym dzieje?! Na XAMPP nie dzieje się nic..
Myślę, że to może być wina hostingu
Dobra, plugin jednak działa poprawnie. Po prostu za dużo bawiłem się na jednym hostingu.


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości