Kolejny konflikt

Założony przez Fyeem.

Znowu ten kod jest nie kompatybilny z odświeżaniem czatu...

// Disallow direct access to this file for security reasons
if(!defined("IN_MYBB"))
{
 die(
"Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}

 
$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu'); // Dodawanie hooków, używamy index_start bo wyświetla się na stronie głównej, tworzy mój hook

function kontaktwpanelu_info() { // Dodaje funkcje do listy pluginów
 
return array( // Zwraca
 
"name" => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu w kodzie
 
"description" => "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego."// Opis pluginu w kodzie
 
"website" => "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
 
"author" => "Fyeem"// Autor: Fyeem
 
"authorsite" => "https://mybboard.pl/user-36883.html"// Stworzył ten plugin użytkownik z tego linku
 
"version" => "3.0"// Wersja pluginu
 
"compatibility" =>  "18*" // kompatybilność pluginu z silnikami 1.8.X
 
); // Zamyka zwracanie
// Zamyka tą funkcję


function kontaktwpanelu_activate() { // Aktywacja pluginu
 
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
 
$insert_array22 = array(
 
   'title' => 'kontaktwpanelu',
 
   'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
 <tbody><tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
 {$kontaktwpanelurow}
</tbody></table>'
),
 
   'sid' => '-1',
 
   'version' => '',
 
   'dateline' => time()
);
$db->insert_query('templates'$insert_array22);
 
$insert_array33 = array(
 
   'title' => 'kontaktwpanelurow',
 
   'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center><span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span> 
<br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam}
 {$skype}
<div class="gg"><a href="gg:{$Admin[1]}"> 
<img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;"></a></div><br>
</center></td> 
</tr>'
),
 
   'sid' => '-1',
 
   'version' => '',
 
   'dateline' => time()
);

$db->insert_query('templates'$insert_array33);
 
// Zakładka Konfiguracja w ACP
 
$kontaktwpanelu_group_settings = array(  // Ta zmienna $ = zwraca 
 
"gid"               => NULL// Takie cuś
 
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category"// Nazwa w kodzie 
 
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym"// Tytuł pluginu
 
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu."// Opis pluginu
 
"disporder"         => "50"// Kolejność pluginu
 
"isdefault"         => "yes" // Włączone domyślnie: tak // zmiana na no jeśli nie działa
 
); //Zamyka zwracanie
 
 
$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings); // Do bazy danych, do kolumny ustawień - grup, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
$gid $db->insert_id(); 
 
 
 
// Ustawienia, pierwsze pole, włączony/wyłączony
 
$option_1 = array( // Zwraca
 
       "sid"               => NULL// Takie cuś
 
       "name"              => "kontaktwpanelu_enabled"// Nazwa w kodzie pola pierwszego
 
       "title"             => "Plugin włączony/wyłączony"// Nazwa pierwszego pola
 
       "description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>"// Opis pierwszego pola
 
       "optionscode"       => "yesno"// Opcja wyboru tak/nie
 
       "value"             => "yes"// Wartość domyślna: tak
 
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
 
       "disporder"         => "1"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
 
       "gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
 
); // Zamyka zwracanie
 
$db->insert_query("settings"$option_1); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
// Ustawienia, drugie pole, tytuł kontaktu 
 
$option_2 = array( // Zwraca
 
       "sid"               => NULL// Takie cuś
 
       "name"              => "nazwa_kontaktu"// Nazwa w kodzie pola drugiego
 
       "title"             => "Nazwa panelu kontaktu"// Nazwa drugiego pola
 
       "description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu."// Opis drugiego pola
 
       "optionscode"       => "text"// Opcja jednolinijkowego miejsca na wpisanie jednej linijki tekstu tj. tytułu
 
       "value"             => 'Kontakt'// Wartość domyślna: Kontakt
 
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
 
       "disporder"         => "2"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
 
       "gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
 
); // Zamyka zwracanie
 
$db->insert_query("settings"$option_2); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji

// Ustawienia, trzecie pole, dane osoby do kontaktu
 
$option_3 = array( // Zwraca
 
       "sid"               => NULL// Takie cuś
 
       "name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow"// Nazwa w kodzie trzeciego pola
 
       "title"             => "ID użytkownika i numer GG"// Nazwa trzeciego pola
 
       "description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>"// Opis trzeciego pola
 
       "optionscode"       => "textarea"// Opcja wielolinijkowego miejsca na wpisanie kilku linijek tekstu tj. danych użytkowników
 
       "value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG'// Wartość domyślna: ID_użytkownika Numer_GG 
 
"isdefault"         => "yes"// Włączone domyślnie: tak
 
       "disporder"         => "3"// Kolejność pola w ustawieniu pluginu
 
       "gid"               => intval($gid// Takie inne cuś
 
); // Zamyka zwracanie
 
$db->insert_query("settings"$option_3); // Do bazy danych, do kolumny ustawień, dodajemy dane z powyższej konfiguracji
 
rebuild_settings();
 
  
 
// Zamykamy aktywację pluginu


function kontaktwpanelu_deactivate() { // Dezaktywacja pluginu
 
global $db$mybb// Używanie bazy danych i mybb
/*$db->delete_query("templates", "title = 'kontaktwpanelu'");*/
$db->delete_query("templates""title = 'hello_world_template'");

 
$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"'); // Usuwamy z bazy danych to, co dodaliśmy w 27. linijce zapytaniem wykonanym w 34. linijce
 
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")'); // Usuwamy z bazy danych ustawienia, nazwy to 41; 55; 69 linijki 
 
rebuild_settings();
 require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php"// Tym plikiem możemy bawić się w szablonie, np. usuwać zmienną
 
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0); // Zabawa w szablonie: index, usuwamy zmienną: {$kontaktwpanelu} 
 
// Zamykamy dezaktywację pluginu


function kontaktwpanelu() { // Co robi moja funkcja
 
global $mybb$kontaktwpanelu$templates// Używanie mybb i mojej zmiennej pluginu
 
 
if($mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) { // Jeżeli ustawienie linijki 39. jest ustawione na tak (yes) (1)
 
$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
 foreach(
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
 
$Admin explode(" "$DaneAdmina);
 
 
$user get_user($Admin[0]); // Admin[0] daje nam takie cuś
 
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']); // Formatowanie nicku wg formatu jego grupy
 
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']); // Link do profilu
 
$steam NULL;
 
$skype NULL;
 if(!empty(
$Admin[2])){
 
$steam "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
 }
 if(!empty(
$Admin[3])){
 
$skype "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";
 }
 
  
//$kontaktwpanelu = '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
// <tbody><tr><td class="thead">'.$mybb->settings['nazwa_kontaktu'].'</td></tr>'; // Zamiana mojej zmiennej w szablonie index na to, to jest pierwsza część 
   eval("\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");


// Zamykamy CAŁĄ funkcję

// $kontaktwpanelu .= '</tbody></table>'; // Zamykamy zawartość tej zmiennej - końcówka
eval("\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
// Zamknięcie { w 97
// Zamknięcie { w 100
 
 
?>
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
TaniDedyk.pl
<?php

if (!defined("IN_MYBB"))
{
    die(
"Plik ten nie może być dostępny bezpośrednio.");
}

$plugins->add_hook('index_start''kontaktwpanelu');

function 
kontaktwpanelu_info() {
    return array(
        
"name"            =>    "Kontakt w panelu bocznym",
        
"description"    =>    "Plugin dodaje tabelę kontaktu, zaleca się dodanie go do panelu bocznego.",
        
"website"        =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html",
        
"author"        =>    "Fyeem",
        
"authorsite"    =>    "https://mybboard.pl/user-36883.html",
        
"version"        =>    "3.0",
        
"compatibility" =>  "18*"
    
);
}

function 
kontaktwpanelu_activate() {
    global 
$db$mybb;
 
    
$insert_array22 = array(
        
'title' => 'kontaktwpanelu',
        
'template' => $db->escape_string('<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" class="tborder"> 
    <tbody>
        <tr><td class="thead">{$mybb->settings[\'nazwa_kontaktu\']}</td></tr>
        {$kontaktwpanelurow}
    </tbody>
</table>'
),
        
'sid' => '-1',
        
'version' => '',
        
'dateline' => time()
    );
    
$db->insert_query('templates'$insert_array22);

     
$insert_array33 = array(
        
'title' => 'kontaktwpanelurow',
        
'template' => $db->escape_string('<tr><td class="trow1"><center>
    <span style="font-size:18px;">{$user[\'profilelink\']}</span> 
    <br /><span style="font-size:11px;"><img src="/images/firstf/gg.png" /> GG: {$Admin[1]}</span> {$steam} {$skype}
    <div class="gg">
        <a href="gg:{$Admin[1]}"> 
            <img src="http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id={$Admin[1]}&amp;styl=3" style="height: 32px; width:143;" />
        </a>
    </div><br />
</center></td> </tr>'
),
        
'sid' => '-1',
           
'version' => '',
        
'dateline' => time()
    );
    
$db->insert_query('templates'$insert_array33);
 
    
$kontaktwpanelu_group_settings = array(
        
"gid"               => NULL,
        
"name"              => "kontaktwpanelu_option_category",
        
"title"             => "Kontakt w panelu bocznym",
        
"description"       => "Skonfiguruj swój panel kontaktu.",
        
"disporder"         => "50",
        
"isdefault"         => "yes"
    
);
    
$db->insert_query("settinggroups"$kontaktwpanelu_group_settings);

    
$gid $db->insert_id();
    
$option_1 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "kontaktwpanelu_enabled",
        
"title"             => "Plugin włączony/wyłączony",
        
"description"       => "Włącz lub wyłącz plugin: <b>Kontakt w panelu bocznym.</b>",
        
"optionscode"       => "yesno",
        
"value"             => "yes",
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "1",
        
"gid"               => intval($gid)
    );
    
$db->insert_query("settings"$option_1);
            

    
$option_2 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "nazwa_kontaktu",
        
"title"             => "Nazwa panelu kontaktu",
        
"description"       => "Wpisz nazwą swojego panelu kontaktu.",
        
"optionscode"       => "text",
        
"value"             => 'Kontakt',
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "2",
        
"gid"               => intval($gid)
    );
    
$db->insert_query("settings"$option_2);

    
$option_3 = array(
        
"sid"               => NULL,
        
"name"              => "kontaktwpanelu_daneadminow",
        
"title"             => "ID użytkownika i numer GG",
        
"description"       => "Uzupełnij to według wzoru: <b>ID_użytkownika Numer_GG</b> - Jeśli jest więcej użytkowników, których chcesz dodać do panelu niż 1, na końcu linijki z danymi pierwszego użytkownika dodawanego, umieść przecinek: <b>ID_użytkownika Numer_GG,</b>",
        
"optionscode"       => "textarea",
        
"value"             => 'ID_użytkownika Numer_GG',
        
"isdefault"         => "yes",
        
"disporder"         => "3",
        
"gid"               => intval($gid)
    );
    
$db->insert_query("settings"$option_3);
    
rebuild_settings();
}


function 
kontaktwpanelu_deactivate() {
    global 
$db$mybb;
    
$db->delete_query("templates""title = 'kontaktwpanelu'");
    
$db->delete_query("templates""title = 'kontaktwpanelurow'");

    
$db->delete_query('settinggroups''name = "kontaktwpanelu_option_category"');
    
$db->delete_query('settings''name IN("kontaktwpanelu_enabled, nazwa_kontaktu, kontaktwpanelu_daneadminow")');
     
rebuild_settings();

    require 
MYBB_ROOT."/inc/adminfunctions_templates.php";
    
find_replace_templatesets('index''#(\n?){\$kontaktwpanelu}#'''0);
}

function 
kontaktwpanelu() {
    global 
$mybb$kontaktwpanelu$templates;
    
    if (
$mybb->settings['kontaktwpanelu_enabled'] == 1) {
        
$DaneAdminow explode(","$mybb->settings['kontaktwpanelu_daneadminow']); 
        foreach (
$DaneAdminow as $DaneAdmina) {
            
$Admin explode(" "$DaneAdmina);
            
$user get_user($Admin[0]);
            
$user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
            
$user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
            
$steam NULL;
            
$skype NULL;
            if (!empty(
$Admin[2])) $steam "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/steam.png\" /> Steam: {$Admin[2]}</span>";
            if (!empty(
$Admin[3])) $skype "<br /><span style=\"font-size:11px;\"><img src=\"/images/firstf/skype.png\" /> Skype: {$Admin[3]}</span>";

            eval(
"\$kontaktwpanelurow .= \"".$templates->get("kontaktwpanelurow")."\";");
        }

        eval(
"\$kontaktwpanelu = \"".$templates->get("kontaktwpanelu")."\";");
    }
}
?>

Utrzymuj porządek w kodzie, nie musisz każdej linijki komentować bo aż źle się czyta. Sprawdzaj na domyślnym szablonie..
Pomoc poza forum - odpłatna.
To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
(20.10.2016, 17:24)Fyeem napisał(a): To samo...
To chyba to samo bez komentarzy?

Tak to jest to samo tylko w estetycznej wersji. Wracam do pytania... sprawdzasz na domyślnym stylu?
Pomoc poza forum - odpłatna.
Sprawdzałem, to samo.
Sam byt na ftp tego pliku powoduje konflikt...
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
Co się z tym dzieje?! Na XAMPP nie dzieje się nic..
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa
Myślę, że to może być wina hostingu
Dobra, plugin jednak działa poprawnie. Po prostu za dużo bawiłem się na jednym hostingu.
Moja oferta - pomoc (prywatna) przy tworzeniu i edycji forum MyBB.


Zapraszam na serwer Discord - szybka i bezpośrednia pomoc: https://discord.gg/GANFa


Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości